Skip to content
Startseite » Unsere Formate

Naše poskitki

Naše poskitki

Informacija

Informacija

W našich zarjadowanjach sposrědkujemy informacije we wšěch relewantnych wobłukach na polu medijow: na přikład wo prašenjach awtorskeho prawa w priwatnej a powołanskej wokolinje, wo datowym škiće (DSGVO), wo medijowej krajinje w Němskej a wuchodnej Sakskej kaž tež wo lokalnych a regionalnych (medijowych) temach.

Dźěłarnički a kursy

Dźěłarnički a kursy

Tute jedno- abo wjacednjowske zarjadowanja kładu ćežišćo na přiswojenje praktiskich kmanosćow we wobchadźenju z medijowymi formatami resp. za wutworjenje tutych. Móžne temy sahaja wot aspektow digitalizacije přez livestreamy, wobchadźenje z kónčnymi nastrojemi a aplikacijemi hač k podcastam.

Poradźowanje

Poradźowanje

Poradźujemy a podpěramy wobydlerki a wobydlerjow, towarstwa, iniciatiwy a zajimowe skupiny při swójskich předewzaćach, na př. při wutworjenju abo wutwarjenju swójskeje medialneje prezency (webstrony, socialne syće), při wuwiwanju digitalnych strategijow kaž tež při skrućenju kooperacije a splećenja.

Wuměłske formaty

Wuměłske formaty

Medijowa syć Łužica zapřija jako zwjazk kulturnych zarjadnišćow wuměłske přistupy a metody do zaběranja z medijemi. We wustajeńcach, poetry slamach, widejowych a filmowych projektach abo we wobłukow forumoweho dźiwadła tematizujemy rólu medijow w našim wšědnym dnju a wotewrjamy nowe perspektiwy na wužadanja a móžnosće k jednanju.

Medialne stajne blida

Medialne stajne blida

Naše medialne stajne blida přeprošuja k wobdźělenju; tu chcemy wo aktualnych a tež kontrowersnych temach do rozmołwy přińć: wo přichodnej strukturnej změnje přez wustup z brunicy, wo kubłanskej krajinje we Łužicy abo tež wo poměrje mjez wobydlerskim angažementom a lokalnej politiku. Wuchadźišćo je při tym medialne rozprawnistwo, nawal měnjenje tworjacych formatow w interneće – tu pobrachuja hustodosć móžnosće k zarjadowanju a sortěrowanju hladajo na žórła powěsćow a jich zajimy.

Diskurs

Diskurs

Argumentatiwne rozestajenje ze wšelakorymi pozicijemi słuša k zepěram našeje demokratije. W našich zarjadowanjach přinošuja fachowe referentki a referenća swoju ekspertizu do diskusijow, kotrychž temy stajeja so tež ze strony wobydlerkow a wobydlerjow. Zaměr je, kmanosć wuraza a argumentacije skrućeć, změnu perspektiwy kaž tež na fakty orientowanu a bjeznamócnu kulturu komunikacije spěchować.
Ilustracija: Storyset by Freepik
Medijowa syć Łužica