Skip to content

Medijowa syć Łužica

Syć za kubłanje, orientaciju a wobdźělenje.

Wodajće, ale tutón přinošk jenož němsce eksistuje. “Deutsch”.

.

Wot 01.07.2021 so spěchowanje medijoweje kompetency w Sakskej na zakładźe spěchowanskeje směrnicy Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) znowa strukturěruje. Rozměstnjene do 15 skutkowanskich wokrjesow ma so spěchowanje po wšej Sakskej kaž tež regionalnje zakótwić. Zo bychu so tute struktury we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc wutworić móhli, su so regionalni akterojo do Medijoweje syće Łužica zwjazali.

Eröffnungsevent in der Kulturfabrik Hoyerswerda.

Wir laden Sie recht herzlich ein zum gemeinsamen Eröffnungsevent in der Kulturfabrik Hoyerswerda am 26.8.2021.

Naše poskitki

Informacija

Informacija

W našich zarjadowanjach sposrědkujemy informacije we wšěch relewantnych wobłukach na polu medijow: na přikład wo prašenjach awtorskeho prawa w priwatnej a powołanskej wokolinje, wo datowym škiće (DSGVO), wo medijowej krajinje w Němskej a wuchodnej Sakskej kaž tež wo lokalnych a regionalnych (medijowych) temach.

Dźěłarnički a kursy

Dźěłarnički a kursy

Tute jedno- abo wjacednjowske zarjadowanja kładu ćežišćo na přiswojenje praktiskich kmanosćow we wobchadźenju z medijowymi formatami resp. za wutworjenje tutych. Móžne temy sahaja wot aspektow digitalizacije přez livestreamy, wobchadźenje z kónčnymi nastrojemi a aplikacijemi hač k podcastam.

Poradźowanje

Poradźowanje

Poradźujemy a podpěramy wobydlerki a wobydlerjow, towarstwa, iniciatiwy a zajimowe skupiny při swójskich předewzaćach, na př. při wutworjenju abo wutwarjenju swójskeje medialneje prezency (webstrony, socialne syće), při wuwiwanju digitalnych strategijow kaž tež při skrućenju kooperacije a splećenja.

Wuměłske formaty

Wuměłske formaty

Medijowa syć Łužica zapřija jako zwjazk kulturnych zarjadnišćow wuměłske přistupy a metody do zaběranja z medijemi. We wustajeńcach, poetry slamach, widejowych a filmowych projektach abo we wobłukow forumoweho dźiwadła tematizujemy rólu medijow w našim wšědnym dnju a wotewrjamy nowe perspektiwy na wužadanja a móžnosće k jednanju.

Medialne stajne blida

Medialne stajne blida

Naše medialne stajne blida přeprošuja k wobdźělenju; tu chcemy wo aktualnych a tež kontrowersnych temach do rozmołwy přińć: wo přichodnej strukturnej změnje přez wustup z brunicy, wo kubłanskej krajinje we Łužicy abo tež wo poměrje mjez wobydlerskim angažementom a lokalnej politiku. Wuchadźišćo je při tym medialne rozprawnistwo, nawal měnjenje tworjacych formatow w interneće – tu pobrachuja hustodosć móžnosće k zarjadowanju a sortěrowanju hladajo na žórła powěsćow a jich zajimy.

Diskurs

Diskurs

Argumentatiwne rozestajenje ze wšelakorymi pozicijemi słuša k zepěram našeje demokratije. W našich zarjadowanjach přinošuja fachowe referentki a referenća swoju ekspertizu do diskusijow, kotrychž temy stajeja so tež ze strony wobydlerkow a wobydlerjow. Zaměr je, kmanosć wuraza a argumentacije skrućeć, změnu perspektiwy kaž tež na fakty orientowanu a bjeznamócnu kulturu komunikacije spěchować.
Ilustracija: Storyset by Freepik

Partnerojo w syći

Kulturna fabrika Wojerecy
sociokulturny centrum we Wojerecach

RABRYKA Werk 1
sociokulturny centrum w Zhorjelcu

Kamjentny Dom
sociokulturny centrum w Budyšinje

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Załožba za serbski lud
Serbskaj partneraj

Kontakt

Nawjazajće styki z nami.

Skutkowanski wobłuk 1
Budyšin – Kamjenc – Radeberg

Kamjentny Dom z.t.
Torsten Wiegel, jednaćelstwo
Telefon: 03591/5319968

Skutkowanski wobłuk 9
Zhorjelc – Lubij – Žitawa

Second Attempt z.t.
Markus Hacker, projektowy koordinator
Telefon: 03581/329913-2

Skutkowanski wobłuk 10
Wojerecy – Niska – Běła Woda

Kulturna fabrika Wojerecy z.t.
Uwe Proksch, jednaćel
Telefon: 03571/2093333

Serbski Partner

Załožba za serbski lud
Jan Budar, direktor
Telefon: 03591/550300

Serbski Partner

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Dawid Statnik, předsyda
Telefon: 03591/550102

Medijowa syć Łužica