Skip to content

Medijowa syć Łužica

Syć za kubłanje, orientaciju a wobdźělenje.

Wodajće, ale tutón přinošk jenož němsce eksistuje. “Deutsch”.

.

Wot 01.07.2021 so spěchowanje medijoweje kompetency w Sakskej na zakładźe spěchowanskeje směrnicy Sakskeho krajneho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM) znowa strukturěruje. Rozměstnjene do 15 skutkowanskich wokrjesow ma so spěchowanje po wšej Sakskej kaž tež regionalnje zakótwić. Zo bychu so tute struktury we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc wutworić móhli, su so regionalni akterojo do Medijoweje syće Łužica zwjazali.

Naše poskitki

Informacija

Informacija

W našich zarjadowanjach sposrědkujemy informacije we wšěch relewantnych wobłukach na polu medijow: na přikład wo prašenjach awtorskeho prawa w priwatnej a powołanskej wokolinje, wo datowym škiće (DSGVO), wo medijowej krajinje w Němskej a wuchodnej Sakskej kaž tež wo lokalnych a regionalnych (medijowych) temach.

Dźěłarnički a kursy

Dźěłarnički a kursy

Tute jedno- abo wjacednjowske zarjadowanja kładu ćežišćo na přiswojenje praktiskich kmanosćow we wobchadźenju z medijowymi formatami resp. za wutworjenje tutych. Móžne temy sahaja wot aspektow digitalizacije přez livestreamy, wobchadźenje z kónčnymi nastrojemi a aplikacijemi hač k podcastam.

Poradźowanje

Poradźowanje

Poradźujemy a podpěramy wobydlerki a wobydlerjow, towarstwa, iniciatiwy a zajimowe skupiny při swójskich předewzaćach, na př. při wutworjenju abo wutwarjenju swójskeje medialneje prezency (webstrony, socialne syće), při wuwiwanju digitalnych strategijow kaž tež při skrućenju kooperacije a splećenja.

Wuměłske formaty

Wuměłske formaty

Medijowa syć Łužica zapřija jako zwjazk kulturnych zarjadnišćow wuměłske přistupy a metody do zaběranja z medijemi. We wustajeńcach, poetry slamach, widejowych a filmowych projektach abo we wobłukow forumoweho dźiwadła tematizujemy rólu medijow w našim wšědnym dnju a wotewrjamy nowe perspektiwy na wužadanja a móžnosće k jednanju.

Medialne stajne blida

Medialne stajne blida

Naše medialne stajne blida přeprošuja k wobdźělenju; tu chcemy wo aktualnych a tež kontrowersnych temach do rozmołwy přińć: wo přichodnej strukturnej změnje přez wustup z brunicy, wo kubłanskej krajinje we Łužicy abo tež wo poměrje mjez wobydlerskim angažementom a lokalnej politiku. Wuchadźišćo je při tym medialne rozprawnistwo, nawal měnjenje tworjacych formatow w interneće – tu pobrachuja hustodosć móžnosće k zarjadowanju a sortěrowanju hladajo na žórła powěsćow a jich zajimy.

Diskurs

Diskurs

Argumentatiwne rozestajenje ze wšelakorymi pozicijemi słuša k zepěram našeje demokratije. W našich zarjadowanjach přinošuja fachowe referentki a referenća swoju ekspertizu do diskusijow, kotrychž temy stajeja so tež ze strony wobydlerkow a wobydlerjow. Zaměr je, kmanosć wuraza a argumentacije skrućeć, změnu perspektiwy kaž tež na fakty orientowanu a bjeznamócnu kulturu komunikacije spěchować.
Ilustracija: Storyset by Freepik

Partnerojo w syći

Kulturna fabrika Wojerecy
sociokulturny centrum we Wojerecach

RABRYKA Werk 1
sociokulturny centrum w Zhorjelcu

Kamjentny Dom
sociokulturny centrum w Budyšinje

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Załožba za serbski lud
Serbskaj partneraj

Kontakt

Nawjazajće styki z nami.

Skutkowanski wobłuk 1
Budyšin – Kamjenc – Radeberg

Kamjentny Dom z.t.
Torsten Wiegel, jednaćelstwo
Telefon: 03591/5319968

Skutkowanski wobłuk 9
Zhorjelc – Lubij – Žitawa

Second Attempt z.t.
Markus Hacker, projektowy koordinator
Telefon: 03581/329913-2

Skutkowanski wobłuk 10
Wojerecy – Niska – Běła Woda

Kulturna fabrika Wojerecy z.t.
Uwe Proksch, jednaćel
Telefon: 03571/2093333

Serbski Partner

Załožba za serbski lud
Jan Budar, direktor
Telefon: 03591/550300

Serbski Partner

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Dawid Statnik, předsyda
Telefon: 03591/550102

Medijowa syć Łužica